Obchodní podmínky aplikace Vyfakturuj.cz

Registrací a využíváním služeb souhlasí Uživatel i Provozovatel s těmito obchodními podmínkami, jimiž se obě strany zavazují řídit.

1.    Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetové aplikace Vyfakturuj.cz je společnost Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, IČ 24197190, DIČ CZ24197190, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187755 (dále jen Provozovatel).

1.2. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje, přičemž registrací se rozumí vytvoření uživatelského účtu vyplněním emailové adresy a hesla, dále vyplněním údajů o fyzické nebo právnické osobě (název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, adresa, IČ, případně DIČ) v rámci aplikace dle 1.3. (dále jen Uživatel).

1.3. Internetová aplikace Vyfakturuj.cz je webová nebo mobilní aplikace sloužící ke správě faktur Uživatelů a je dostupná na adrese https://www.vyfakturuj.cz/ (dále jen aplikace).

1.4. Smlouva se uzavírá mezi Uživatelem a Provozovatelem odesláním vyplněného registračního formuláře a následném potvrzení registrace ze strany Provozovatele. Jejím předmětem je poskytnutí nevýhradní licence k používání aplikace na dobu neurčitou.

1.5. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6. Účet Uživatele je identifikován souhrnem přístupových údajů, a to emailem Uživatele a heslem (dále jen účet).

1.7. Součástí jednoho účtu musí být aspoň jedna účetní jednotka, která je identifikována IČ nebo jménem a příjmením fyzické osoby.

1.8. Pojem firma je v aplikaci chápán jako jedna účetní jednotka identifikovaná buď jedním IČ právnické nebo fyzické osoby, nebo jménem a příjmením fyzické osoby.

1.9. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle tohoto zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu uzavřených Českou republikou náleží Provozovateli.

1.10. Veškeré písemnosti budou doručovány přes kontaktní email Uživatele.

2.    Práva a povinnosti Uživatele

2.1. Uživatel je oprávněn v aplikaci vytvářet účetní doklady, tisknout je, importovat, exportovat a posílat emailem.

2.2. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje. Provozovatel není odpovědný za zneužití dat třetí stranou, které bylo způsobeno nedostatečnou ochranou přístupových údajů Uživatelem.

2.3. Uživatel je povinen řídit se při používání aplikace platnými právními předpisy ČR a nese odpovědnost za data, která při práci s aplikací používá. Za případné neoprávněné jednání Uživatele při používání aplikace nenese Provozovatel odpovědnost. Pokud bude mít Provozovatel důvodné podezření na takové neoprávněné jednání, je oprávněn účet okamžitě pozastavit nebo zcela zrušit. Uživatel v tomto případě nemá nárok na náhradu škody způsobenou pozastavením nebo zrušením účtu.

2.4. Uživatel je povinen zabránit při své činnosti poškozování dobrého jména a pověsti Provozovatele nebo jeho služby a je povinen nepoužívat účet k nekalým obchodním praktikám.

2.5. Provozovatel neodpovídá za soulad náležitostí dokladů vystavených Uživatelem v aplikaci s platnými právními normami ČR.

2.6. Uživatel nesmí bez předchozího souhlasu Provozovatele prodávat ani poskytovat aplikaci třetím stranám.

2.7. Uživatel může kdykoliv požádat o zrušení svého účtu. Uživatel nemá nárok na vrácení peněz za již uhrazené či předplacené služby. Po zrušení účtu budou všechna data smazána.

3.    Práva a povinnosti Provozovatele

3.1. Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz aplikace. Porušením této povinnosti není případ přerušení provozu aplikace z neodvratitelných objektivních důvodů jako je výpadek elektrického proudu nebo internetu a dále případ plánovaného výpadku z důvodu pravidelné údržby aplikace. O plánovaném výpadku aplikace je Provozovatel povinen předem Uživatele informovat prostřednictvím zpráv v aplikaci nebo obchodním sdělením.

3.2. Provozovatel má právo zrušit účet Uživateli, který porušuje tyto obchodní podmínky, porušuje platné zákony ČR, využívá účet k nekalým obchodním praktikám, záměrně poškozuje aplikaci (snahy o SQL injection přes formulář, zneužití API, účelové přepisování údajů kontaktů a další) nebo se snaží obejít povinnost uhradit služby popsanou ve článku 4 těchto obchodních podmínek.

3.3. Pokud Uživatel způsobí Provozovateli škodu porušením těchto obchodních podmínek, má Provozovatel právo na náhradu škody.

3.4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou užíváním aplikace.

4.    Úhrada za služby

4.1. Úhrada za služby se řídí aktuálním platným ceníkem na adrese https://www.vyfakturuj.cz/cenik/.

4.2. Úhrada za službu se provádí předem na základě objednávky vystavené Provozovatelem, a to na bankovní účet Provozovatele určený v objednávce. Objednávka může být vystavena na období jednoho měsíce nebo na období jednoho roku. Úhrada je nevratná.

4.3. Uživatel je oprávněn používat aplikaci ihned po vystavení objednávky. Provozovatel má právo pozastavit účet Uživatele v případě, že uplynula doba splatnosti uvedená v objednávce a do této doby nebyla na účet Provozovatele připsána úhrada dle 4.2. Pozastavením se rozumí stav účtu, ve kterém má Uživatel přístup k již vystaveným dokladům, ale nemůže vystavovat doklady nové. Po provedení platby Provozovatel účet opět zprovozní.

4.4. Provozovatel má právo zablokovat účet Uživatele 30. den od uplynutí doby splatnosti uvedené v objednávce v případě, že do tohoto dne nebyla na účet Provozovatele připsána úhrada dle 4.2. Zablokováním se rozumí stav účtu, ve kterém Uživatel nemá přístup k již vystaveným dokladům a nemůže vystavovat doklady nové. Po provedení platby Provozovatel účet opět zprovozní.

4.5. Provozovatel má právo zrušit účet Uživateli, který se nepřihlásil do aplikace více než 12 měsíců.

4.6. Jakmile budou na účet Provozovatele připsány od jednoho Uživatele dvě nebo více úhrad se shodnou částkou a variabilním symbolem, bude automaticky Uživateli prodloužen předplacený tarif o dobu odpovídající výši a počtu nadbytečných plateb. V případě, že bude Uživatel požadovat vrácení nadbytečných plateb, má Provozovatel právo takovou žádost zamítnout.

4.7. Provozovatel má právo měnit charakter a cenu nabízených služeb. O těchto změnách je Provozovatel povinen předem Uživatele informovat.

5.   Záruky a reklamace

5.1. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku na aplikaci a služby s ní spojené.

5.2. Reklamaci služeb může uživatel uplatňovat odesláním emailu na adresu info@vyfakturuj.cz, kde podrobně popíše rozsah reklamace služeb. Pokud rozsah služeb poskytnutých Uživateli není v souladu s rozsahem příslušných služeb uvedených v platném ceníku, má Provozovatel povinnost tento nesoulad odstranit do 5 pracovních dní .

5.3. Uživatel má právo uplatňovat reklamaci do 30 dnů od vzniku důvodu reklamace. Na pozdější reklamace není Provozovatel povinen reagovat.

5.4. Posouzení reklamace je zcela v kompetenci Provozovatele a výsledek posouzení reklamace bude Uživateli sdělen přes kontaktní email.

6.   Ochrana osobních údajů

6.1. Uživatel je povinen uvádět osobní údaje správně a pravdivě a jakoukoliv změnu upravit bez zbytečného odkladu dle skutečnosti prostřednictvím nastavení ve svém účtu v aplikaci.

6.2. Provozovatel v úloze správce zpracovává osobní údaje Uživatele a Uživatelem poskytnuté osobní údaje třetích osob v souladu s platnými právními předpisy ČR a byl dne 29. 3. 2016 zapsán do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00065047/001.

6.3. Uživatel registrací souhlasí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v databázi zákazníků za účelem komunikace a za účelem zasílání obchodních sdělení Provozovatelem. Uživatel má právo odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu na konci obchodního sdělení. Provozovatel se zavazuje, že nebude osobní údaje používat k žádným dalším účelům.

6.4. Zpracovávání osobních údajů probíhá výhradně automatizovaně elektronickou formou prostřednictvím databáze, a to jak Provozovatelem, tak jím pověřenými zpracovateli ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

6.5. Provozovatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů v rozsahu nutném pro plnění smlouvy a k zajištění chodu aplikace (jméno, příjmení, adresa a email Uživatele). Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány pouze po dobu existence aktivního, pozastaveného nebo zablokovaného účtu Uživatele.

6.6. Souhlas a veškeré povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů platí rovněž pro Provozovatelem pověřené zpracovatele osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje Uživatele žádným dalším třetím stranám.

6.7. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, na informaci o nakládání s nimi a právo na jejich výmaz. Uživatel má právo na odstranění závadného stavu zpracovávání osobních údajů.

6.8. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a svůj souhlas se zpracováním dle tohoto článku může kdykoliv odvolat.

7. Rozhodné právo a řešení sporů

7.1. V případě sporu Provozovatele a Uživatele si obě strany volí jako rozhodné právo právo České republiky.

7.2. Uživatel se zavazuje řešit spor přes mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (dále jen ADR) spadající pod Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI) pomocí webového formuláře na webových stránkách ČOI. V případě, že požadavek Uživatele shledá ADR za důvodný, vyzve Provozovatele k vyjádření za účelem smírného dořešení sporu.

7.3. Pro spory lze využít i platformu mimosoudního řešení sporů online (ODR).

8. Závěrečná ustanovení

8.1. V otázkách, které nejsou řešeny těmito obchodními podmínkami, se vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem řídí platnými právní předpisy České republiky.

8.2. Provozovatel má právo v přiměřeném rozsahu změnit tyto obchodní podmínky a je povinen o této změně Uživatele informovat prostřednictvím obchodního sdělení nejméně 14 dní před účinností změn. Pokud Uživatel s takovou změnou nesouhlasí, má právo ji odmítnout a zrušit účet.

8.3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 19. 10. 2017. Pro stávající Uživatele jsou tyto obchodní podmínky účinné 15. den od oznámení změny.