Fakturace penále za pozdní úhradu faktury

Jak fakturovat penále za pozdní úhradu

V tomto článku se dozvíte, co je penále, smluvní pokuta a úrok z prodlení, jak je správně spočítat, jak postupovat při vystavení penalizační faktury a jak se na tuto problematiku dívá nový občanský zákoník (NOZ). Pokud potřebujete další informace o tom, co dělat v případě, že vám klient nezaplatil fakturu, podívejte se do článku s názvem Nezaplacená faktura.

Penále

Základní význam slova penále je sankce za porušení povinnosti, kterou ukládá zákon. V této podobě se s ním setkáváme v oblasti opožděné platby daní nebo třeba pojistného.

V praxi se ale pojem penále používá i jako sankce (postih) za nedodržení smluvních podmínek. Tzn. porušení povinností, ke kterým se strany smlouvy (např. dodavatel a odběratel) dobrovolně zavázaly vzájemnou dohodou.

Jednou ze sankcí je smluvní pokuta. Je to na rozdíl od úroku z prodlení nástroj smluvní, a aplikuje se tedy pouze v případě, kdy si ji smluvní strany mezi sebou sjednaly ve smlouvě. Smluvní pokutu upravuje § 2048 občanského zákoníku.

Dalším postihem za pozdní placení faktur (a tedy porušení povinnosti dlužníka) je úrok z prodlení. Jedná se o nástroj zákonný. To znamená, že po něm můžeme sáhnout, aniž by se o něm hovořilo ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem.

Vedle úroku z prodlení rozlišujeme ještě úrok dohodnutý. Jedná se o případ, kdy si smluvní strany sjednají úrok jinak než je stanoveno zákonem. Konkrétní hranice nastavené nejsou, soud ale může některé dohodnuté úroky v rámci případného sporu shledat zjevně nepřiměřenými. Je proto třeba při jejich sjednávání přihlédnout ke konkrétním okolnostem, zákonem stanovenému úroku z prodlení, případně vyjít z již existujících soudních rozhodnutí.

Úrok z prodlení

Jak již bylo zmíněno, úrok z prodlení je zákonný nástroj. Základním vodítkem je občanský zákoník, § 1970 věta první:
„Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný.“

Abychom tedy mohli tento nástroj použít, musíme si zkontrolovat, že je dlužník v prodlení s určitou peněžitou povinností, která plyne ze závazkového vztahu. Zároveň je nutné, aby věřitel, tedy strana, které má být placeno, řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti a nedochází z jeho strany k prodlení. To se může stát např. pokud dodavatel neposkytne odběrateli součinnost potřebnou ke splnění dluhu. Pokud dodavatel odběrateli znemožňuje, aby mu zaplatil, logicky pak není možné nárokovat úroky z prodlení.

Výpočet úroku z prodlení

Spočítat úrok z prodlení k danému dni není nijak složitá záležitost, stačí dosadit čísla do tohoto výpočtového vzorce:

výpočet úroku z prodlení vzorec

Pro správný výsledek potřebujete znát úrokovou sazbu. Občanský zákoník v § 1970 odkazuje na nařízení vlády č. 351/2013 Sb., které určuje výši úrokové sazby jako roční repo sazbu zvýšenou o 8 procentních bodů.

Repo sazba je jedna ze sazeb, kterou určuje Česká národní banka, a to pro finanční operace na volném trhu. Pomocí těchto operací může např. regulovat množství peněz v oběhu.

Pokud je repo sazba např. 2 %, úrokovou sazbu spočítáme jednoduše přičtením osmi procentních bodů: 2 + 8 = 10. Výsledná úroková sazba k doplnění do vzorce tedy bude 10 %.

Jak vystavit penalizační fakturu

Penalizační faktura je faktura, jejíž položkou je vyčíslená sankce za nedodržení smluvních podmínek. Vystavíte ji podobně jako klasickou fakturu (náležitosti najdete tady).

Fakturace úroku z prodlení musí obsahovat jeho konkrétní výši (výsledek výše popsaného výpočtu). DPH se v tomto případě neuplatňuje.

Vedle těchto náležitostí se také vyplatí uvést, jaký bod smlouvy byl konkrétně porušen.

Jak si usnadnit práci?

Pokud chcete vystavovat faktury pohodlně a ušetřit čas pro zajímavější aktivity, vsaďte na Vyfakturuj.cz. Je to nástroj, který pracuje za vás, pomáhá vytvářet faktury co nejjednodušeji a nejrychleji, hlídá platby i bezpečí dat, poskytuje výstupy pro účetnictví a mnoho dalšího. Fakturace je naše radost, ne vaše starost.

Vyzkoušet zdarma Vyfakturuj.cz

Přečtěte si i naše další články

Jana Ulcová
Autor článku: Jana Ulcová je copywriterka s přesahem do práva, ekonomie a online marketingu. Když zrovna nepíše, pravděpodobně se směje, zpívá, hraje na piano, vaří nebo se učí vidět svět nádhernýma očima svých dcer.