Úrok z prodlení, smluvní pokuta a penalizační faktura

05. 12. 2022
Co je penále, smluvní pokuta a jak spočítat úrok z prodlení? Jak vystavit penalizační fakturu? Podíváme se do nového občanského zákoníku i do praxe.

Článek vás seznámí s významem pojmů penále, smluvní pokuta či úrok z prodlení a také se způsobem jejich výpočtu. Potřebujete-li další informace o tom, co dělat v případě, kdy vám klient nezaplatil fakturu a musíte mu zaslat upomínku, podívejte se do článku Nezaplacené faktury.

Penále za pozdní úhradu faktury

Základním významem slova penále se rozumí sankce za porušení povinnosti ukládané zákonem. Tedy peněžitý trest za nedodržení zákona. Sankce nastává v případech prodlení s platbami daní nebo pojistného.

V praxi můžeme penále použít jako postih za nedodržení smluvních podmínek. Tedy podmínek, které byly dobrovolně přijaté oběma smluvními stranami. Vznikají například mezi dodavatelem a odběratelem uskutečněním obchodu.

Jako penále nám může posloužit:

  • Smluvní pokuta. Abychom ji mohli po druhé straně vymáhat, je třeba ji mít ustanovenou ve smlouvě tak, jak upravuje § 2048 občanského zákoníku.
  • Úrok z prodlení. Jedná se o zákonný nástroj, který lze využít i v případě, kdy o něm ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem není ani zmínka.
  • Úrok dohodnutý. Jedná se o případ, kdy si smluvní strany sjednají úrok jinak, než je stanoveno zákonem. Konkrétní hranice nastavené nejsou, soud ale může některé dohodnuté úroky, v rámci případného sporu, shledat zjevně nepřiměřenými. Je proto třeba při jejich sjednávání přihlédnout ke konkrétním okolnostem, zákonem stanovenému úroku z prodlení, případně vyjít z již existujících soudních rozhodnutí.

Úrok z prodlení

Už tedy víme, že úrok z prodlení je zákonný nástroj.

  • Abychom mohli tento nástroj použít, je třeba zkontrolovat, že je dlužník s plněním peněžité povinnosti stanovené smlouvou opravdu v prodlení.
  • Pokud dodavatel (věřitel) znemožňuje odběrateli (dlužníkovi) zaplatit, pak logicky není možné nárokovat úroky z prodlení.

Poznámka: § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku zní: „Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný.“

Výpočet úroku z prodlení

Spočítat úrok z prodlení k danému dni není nijak složitá záležitost, stačí dosadit čísla do tohoto výpočtového vzorce:

vzorec úroku z prodlení

Pro správný výsledek potřebujete znát úrokovou sazbu. § 1970 Občanského zákoníka odkazuje na nařízení vlády č. 351/2013 Sb., které určuje výši úrokové sazby jako roční repo sazbu navýšenou o 8 procentních bodů.

Repo sazba je jedna ze sazeb, kterou určuje Česká národní banka, a to pro finanční operace na volném trhu, pomocí nichž může např. regulovat množství peněz v oběhu. Její výši včetně vývoje v minulosti najdete tady.

Příklad: Pokud je repo sazba např. 7 %, úrokovou sazbu spočítáme jednoduše přičtením osmi procentních bodů: 7 + 8 = 15. Výsledná úroková sazba k doplnění do vzorce tedy bude 15 %.

Jak vystavit penalizační fakturu

Penalizační faktura je běžná faktura, jejíž položkou je konečná cena sankce za nedodržení smluvních podmínek.

Vystavíte ji podobně jako klasickou fakturu. Plus si ohlídejte následující:

  • Fakturace úroku z prodlení musí obsahovat jeho konkrétní výši (výsledek výpočtu).
  • DPH se v tomto případě neuplatňuje.
  • Vedle těchto náležitostí se také vyplatí do poznámky nebo popisu zboží / služby uvést, jaký bod smlouvy byl konkrétně porušen.

Jak si usnadnit práci?

Pokud chcete vystavovat faktury pohodlně a ušetřit čas pro zajímavější aktivity, vsaďte na Vyfakturuj.cz. Je to program, který pracuje za vás, pomáhá vytvářet faktury co nejjednodušeji a nejrychleji, hlídá platby i bezpečí dat, poskytuje výstupy pro účetnictví a mnoho dalšího.

Zkuste si nezávazně vystavit fakturu klidně hned teď!

Vyzkoušet zdarma


Přečtěte si i naše další články

Adéla Krčíková
Autor článku: Adéla Krčíková Adéla je markeťačka se zaměřením na obsahový marketing a SEO. Také se zajímá o esoteriku. Má nezaměnitelný a výrazný smích, podle kterého ji poznáte kdekoliv.