Daňový doklad

25. 10. 2021
Zajímá vás, jaký je rozdíl mezi běžným daňovým dokladem a zjednodušeným daňovým dokladem? Zjednodušený daňový doklad vystavujeme do částky 10 000 Kč. Běžný daňový doklad vystavujeme ve všech ostatních případech, pokud jste plátce DPH.
Daňový doklad. Toto slovní spojení vzbuzuje jednu otázku: jaký je rozdíl mezi fakturou a daňovým dokladem? Jsou tu třeba náležitosti.
Rozebereme si i doklady jako zjednodušený daňový doklad, účtenky nebo opravu daňového dokladu. Také si řekneme, kdy se jaké doklady vystavují.

Daňový doklad je účtenka nebo faktura, která má správné náležitosti vycházející ze zákona o DPH. Tento doklad musí vystavit každý plátce daně z přidané hodnoty. Daňový doklad může mít jak fyzickou, tak elektronickou podobu. V dnešní době jsou papírové doklady na ústupu, s doklady v elektronické podobě se setkáváme velmi často. Pokud si chcete ušetřit doma či v kanceláři místo, využijte online fakturaci.

Základní dělení daňových dokladů

 • Zjednodušený daňový doklad se používá v případě, pokud částka nepřesáhne 10 000 Kč (např: účtenka za nákup v obchodě, paragon z opravny...). Platba může proběhnout hotově nebo kartou.
 • Běžný daňový doklad se vystavuje ve všech ostatních případech (např: faktura z autoservisu…).
 • Souhrnný daňový doklad může vystavit plátce DPH na několik položek za jeden kalendářní měsíc, které se daní nebo na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně. DUZP je zde uvedeno v časovém rozmezí, např: 1. 11. až 30. 11. 2021.

Za správnost údajů a za vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá vždy osoba, která je dodavatelem. Proto si vždycky účtenku, fakturu či paragon zkontrolujte a přepočítejte vrácenou hotovost. Kromě cen byste měli kontrolovat i hlavičku dokladu, jestli obsahuje všechny náležitosti.

Náležitosti daňového dokladu

Dříve "běžný daňový doklad" má navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení (firma), sídlo nebo místo podnikání kupujícího,
 • DIČ prodávajícího, pokud je plátce DPH,
 • jméno a příjmení kupujícího, případně další údaje (adresa a DIČ),
 • evidenční číslo dokladu,
 • název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby,
 • náležitosti ohledně DPH,
 • cena za jednotku bez DPH,
 • případná sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 • DUZP,
 • odkaz na zákon o DPH.

Za správnost a úplnost daňového dokladu a výpočet DPH odpovídá ten, kdo jej vydal.


daňový doklad vzor

Kdo je povinen vystavit daňový doklad?

Povinnost vystavit daňový doklad mají všichni plátci DPH. Ve chvíli, kdy jste plátcem DPH, tak jsou všechny vystavené doklady (např. faktury, paragony) zároveň daňovými doklady. Jejich náležitosti upravuje zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.).

Kdy je prodejce povinen vystavit daňový doklad?

Prodejce je povinen vystavit daňový doklad v případě:

Doklad o prodeji však automaticky není daňovým dokladem. Aby se jím stal, musí ho vystavit plátce DPH. Plátcem se stanete ve dvou případech, a to ze zákona, pokud překročíte obrat 2 mil. korun za posledních 12 kalendářních měsíců, nebo o to můžete zažádat dobrovolně.

Jak je uvedeno v zákoně o DPH, daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat plnění. A to v případech, kdy:

 • došlo k dodání zboží do jiného státu EU,
 • poskytnutí služby a dodání zboží s manuální činností (např: objednali jste si pračku se zapojením). Tento bod se vztahuje na plátce i neplátce DPH,
 • a přijetí platby, kterou je třeba zaúčtovat.

Plátce DPH může k vystavení daňového dokladu písemně zmocnit osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Pokud je zmocnění udělené elektronicky, musí být podepsáno ověřeným elektronickým podpisem.

Zjednodušený daňový doklad

Vystavujeme v případě, pokud celková částka za plnění, včetně DPH, není vyšší než 10 000 Kč. Může se to týkat hotovosti nebo platby kartou.

Co zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat?

Dle zákona, zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat:

 • jméno a příjmení (či firma), sídlo či místo podnikání prodávajícího,
 • DIČ prodávajícího,
 • údaj o použité sazbě DPH, nebo sdělení, že jde o plnění osvobozené od DPH (viz § 46-47 zákona o DPH).

Co by na něm naopak nemělo chybět?

Případy, ve kterých nelze vystavit zjednodušený daňový doklad, najdeme v § 30 odst. 2 zákona o DPH.

Opravy, opravný daňový doklad

Od ledna 2013 není možné činit na vydaném daňovém dokladu žádné následné úpravy či doplnění. Jak na to jsme sepsali v článku Storno a opravný doklad.

opravný daňový doklad vzor

Další náležitosti daňových dokladů

Daňový doklad online

Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Elektronickou podobu má tehdy, je-li vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit odběratel.

Způsob předání daňového dokladu mezi odběratelem a dodavatelem zákon neřeší. V praxi se faktury posílají jako příloha e-mailu, přitom doklad nemusí obsahovat elektronický podpis. Nemusí mít ani vlastnoruční podpis dodavatele, ani jeho razítko (tyto údaje v současné praxi nemusí obsahovat papírové doklady).

Doklad pro vývoz a přenesení daňové povinnosti

Pokud vystavujeme doklad v režimu přenesené daňové povinnosti nebo pokud vyvážíme své zboží nebo služby do zahraničí, daňový doklad má obsahovat další náležitosti, viz Zákon o DPH Hlava IV.

Uchovávání daňových dokladů

Daňové doklady uchováváme 10 let, a to tak, aby byly po celou dobu čitelné, byla zajištěna věrohodnost jejich původu a neporušenost jejich obsahu.

Pokud vedeme podvojné účetnictví, naše doklady musí mít náležitosti jako účetní doklady dle § 11 zákona o účetnictví. Viz článek náležitosti faktury.

Jak to řeší Vyfakturuj.cz

Daňové doklady můžete vystavit v aplikaci Vyfakturuj.cz. Vsaďte na jistotu a připojte se ke stále narůstajícímu počtu uživatelů, kteří využívají pohodlnou a bezpečnou online fakturaci ve Vyfakturuj.cz!

Vyzkoušet zdarma Vyfakturuj.cz

Přečtěte si i naše další články

Adéla Krčíková
Autor článku: Adéla Krčíková Adéla je markeťačka se zaměřením na obsahový marketing a SEO. Také se zajímá o esoteriku. Má nezaměnitelný a výrazný smích, podle kterého ji poznáte kdekoliv.